top of page

CENNIK USŁUG

CENNIK PL 2024.jpg

REGULAMIN SALONU

REGULAMIN salonu K&S Professional Studio Fryzjerskie s.c. z siedzibą w Opolu, ul. Chmielowicka 33 B, 45-758 obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 roku. 

§1

Zasady ogólne

 

1. Osoby przebywające na terenie salonu K&S Professional Studio Fryzjerskie s.c. zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin jest dostępny w recepcji salonu K&S Professional Studio Fryzjerskie s.c.  oraz na stronie internetowej salonu www.ksprofessionalstudio.pl/regulamin

2. Właściciele oraz Pracownicy i podwykonawcy nie są odpowiedzialni za szkodę polegającą na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Klientów, w przypadku pozostawienia go bez odpowiedniego nadzoru podczas pobytu na terenie salonu K&S Professional Studio Fryzjerskie s.c. 

3. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, właściciele oraz Pracownicy i podwykonawcy nie są odpowiedzialni za urazy, utratę zdrowia bądź mienia, śmierć, powstałe na terenie salonu K&S Professional Studio Fryzjerskie s.c. w wyniku jego użytkowania, o ile nie ponoszą winy.

4. Klient oświadcza, iż przed rozpoczęciem uczestnictwa w zabiegach uwzględni swój stan zdrowia i nie przystąpi do nich, jeżeli ze względu na stan zdrowia, mogłyby mieć one negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny. 

5. Zakup wszelkich usług z naszej oferty, a także samo przystąpienie do skorzystania z usługi są równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z nich oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

§2

Godziny pracy

 

Część zabiegowa otwarta jest codziennie w godzinach ustalonych z Klientem po uprzednim zapisie.

Teren salonu K&S Professional Studio Fryzjerskie s.c. jest dostępny wyłącznie w godzinach jego pracy. Ustalone godziny pracy mogą w sytuacjach wyjątkowych ulec zmianie. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie, skrócenie lub wydłużenie godzin jego funkcjonowania. Użytkowanie niektórych lub wszystkich stref może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac.

 

§3

Prawo odwołania

 

Salon K&S Professional Studio Fryzjerskie s.c. zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie przed jej rozpoczęciem z powodów niezależnych od niego, zdarzeń losowych. Zobowiązany jest wówczas do złożenia oferty zastępczej lub zwrotu uiszczonej należności czy zadatku.

 

§4

Wzajemne obowiązki i uprawnienia

 

1. W celu zapewnienia komfortu użytkownikom salonu K&S Professional Studio Fryzjerskie s.c. zabrania się używania osobistych odbiorników radiowych, aparatów fotograficznych, kamer video, sprzętu stereo oraz telefonów komórkowych. Dotyczy to w szczególności obszarów publicznych. 

2. Cały obszar salonu jest strefą dla niepalących.

3. Zabrania się:

a) przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

b) sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

c) zachowań agresywnych, wulgarnych bądź niestosownych,

d) sprzedaży i akwizycji,

e) wprowadzania zwierząt, zakłócania pobytu innym osobom,

f) zabrania się wynoszenia wyposażenia salonu K&S Professional Studio Fryzjerskie s.c. poza jego teren.

4. W razie niezastosowania się do zakazów, o których mowa w ust. 1, 2, i 3 na polecenie Pracownika salonu K&S Professional Studio Fryzjerskie s.c. osoba łamiąca zakaz będzie musiała opuścić nasz salon. 

5. W celu zapewnienia należytego porządku i bezpieczeństwa K&S Professional Studio Fryzjerskie s.c. zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług.

6. Zabronione jest prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec K&S Professional Studio Fryzjerskie s.c.. Przez działalność konkurencyjną rozumie się odpłatne lub nieodpłatne wykonywanie czynności o profilu zbliżonym do usług świadczonych przez salon K&S Professional Studio Fryzjerskie s.c. w szczególności w zakresie:

a) fryzjerstwa,

b) kosmetologii i kosmetyki,

c) pozostałych zabiegów kosmetycznych.

7. Bez zgody właściciela zabronione jest prowadzenie na terenie Obiektu reklamy w jakiejkolwiek formie. Bezwzględnie wzbronione jest polecanie i zachęcanie do korzystania z odpłatnych lub nieodpłatnych usług konkurencyjnych świadczonych przez inne osoby, podmioty gospodarcze lub instytucje.

8. Prowadzanie rozmów powinno odbywać się w sposób, który umożliwi innym Klientom relaks podczas zabiegów indywidualnych.

9. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź naruszeń bezpieczeństwa, prosimy o jak najszybsze zawiadomienie obsługi.

13. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy zgłaszać do managera/kierownika.

14. Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie. O sposobie załatwienia sprawy Klient składający reklamację zostanie poinformowany w terminie 48 godzin.

§5

Płatność

1. Płatność za usługę świadczoną przez salon K&S Professional Studio Fryzjerskie s.c. następuje po wykonaniu usługi, w recepcji zgodnie z cenami obowiązującymi w aktualnym cenniku salonu K&S Professional Studio Fryzjerskie s.c.

2. Uiszczona opłata za niewykorzystane w terminie usługi oraz w przypadku wyproszenia Klienta z obiektu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, nie podlega zwrotowi.

3. Istnieje możliwość bezpłatnej anulacji usługi do 48 godzin przed jego rozpoczęciem. W przypadku anulacji na 24 godzin przed planowaną wizytą wpłacony zadatek przepada na rzecz K&S Professional Studio Fryzjerskie s.c. ponadto zastrzegamy sobie również prawo do obciążenia Państwa 100% wartości usługi. 

 

§6

Zabiegi

1. Salonu K&S Professional Studio Fryzjerskie s.c. jest strefą ciszy i odpoczynku, prosimy więc o stosowne i spokojne zachowanie, tak aby nie przeszkadzać sobie wzajemnie w chwilach relaksu.

2. Osoby korzystające z części zabiegowej mają obowiązek wypełnić przed pierwszą wizytą kartę klienta dostępną w recepcji. 

3. Przystąpienie do zabiegu jest równoważne z oświadczeniem, iż nie posiadają Państwo przeciwskazań do jego wykonania.

4. Z zabiegów mogą korzystać osoby niepełnoletnie:

a) do 16 roku życia za pisemną zgodą prawnego opiekuna oraz w obecności prawnego opiekuna

b) od 16 do 18 roku życia za pisemną zgodą prawnego opiekuna, podpis należy złożyć osobiście w recepcji

5. Pracownicy salonu K&S Professional Studio Fryzjerskie s.c. są uprawnieni do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z niestosownym zachowaniem Gościa (np. propozycje seksualne, agresja itp.) nie zwracając jego kosztów.

6. Spóźnienie na zabieg spowoduje jego skrócenie, nie zmieniając jego ceny.

 

§7

Postanowienia końcowe

1. Salon K&S Professional Studio Fryzjerskie s.c. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do powyższego regulaminu.

2. W sprawach spornych nie określonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne kodeksu cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

bottom of page